17. Det var bättre förr. Eller?

Eftersom vi tror att man kan lära sig ett och annat av historien bjuder vi idag på en liten jämförelse.

Växla mellan bilderna ovan (bara att klicka på tumnaglarna). Den ena är från 1679, den andra från 2008. Båda är exempel på en blandning av reklam och redaktionellt material. Så lika men ändå så olika.

Det 329 år äldre exemplet innehåller dessutom en lektion i mustig copywriting, signerad Urban Hiärne. Det här är den första meningen. Läs och njut.

”Iagh hafwer icke welat underlåta, min Herre korteligen berätta, hwad Krafrfter och Wärckan dhenna nyys här i Medewij upfundne Suurbrunn reeda på åthskillige siuke och bräcklige giordt hafwer, i thy dhet icke allenast curerat och läkt inwärtes uthan och uthwärtes Siukdomar, Krymplingar, blinde, och dhe som hafft Watusoten, äre komne til sin förre Wijgheet, Syyn och naturlig sunde Constitution igen, Hypochondriaci äre blefne friske och glade, the som aff Lefrens heeta warit röda i Ansichtet, hafwa mist en sådan Rödnat, jemwäl äre många ifrån åthskillige andre Siukdomar befrijade, så at och dhe som smakat och betient sigh aff dh uthländske Suurbrunnar, säya, at denne är äfwen så godh och aff samma Kraffter som dhe.”

Visa fler